นายธีรวัฒน์ กนกกุล

鄭敦杰

นายก | 理事長

นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา

馬鐘奎

อุปนายก | 副理事長

นายสมชาย สุดายุวร

呂欽堅

อุปนายก | 副理事長

นายไพโรจน์ เตชดนัย

副理事長

อุปนายก | 副理事長

นายวิฑูร จุฑาวรกุล

朱光雄

อุปนายก | 副理事長

นายประวิทย์ พงษ์ประพัฒน์

趙筆揮

อุปนายก | 副理事長

นายสุนทร พัฒนาพลกรสกุล

馬振順

อุปนายก | 副理事長

นายชัยเวทย์ ทรัพย์มณีอนันต์

王鎮平

อุปนายก | 副理事長

นายสมชาย ภุชงค์โสภาพันธุ์

趙創榮

อุปนายก | 副理事長

นายภิรมย์ พัฒนาพลกรสกุล

馬振民

อุปนายก | 副理事長

นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ

呂林川

อุปนายก | 副理事長

นายไพบูลย์ บงค์สุวรรณ

鄭基創(雄樓)

อุปนายกและเหรัญญิก | 副理事長 財政

นายสุชัย อาชาพิลาส

馬陳銘

อุปนายก | 副理事長

นายพิพัฒน์ ศิริจิตจันทร์

吳錦標

อุปนายก | 副理事長

นายสุรศักดิ์ โรจนากี่

呂雄

อุปนายก | 副理事長

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก | 副理事長

นายชยุตม์ อัศรัสกร

อุปนายก | 副理事長

นายอธิชัย เจริญธรรมมานนท์

เลขานุการ | 秘書

นายพีรพันธ์ วชิรคพรรณ

呂燦龍

รองเหรัญญิก | 副財政

นายธำรง พึ่งรัศมี

方探隆

รองเลขา/ตรวจสอบบัญชี

นายกุลเชษฐ์ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

馬楚聯

รองหัวหน้าตรวจสอบบัญชี | 副稽核

>

นายรณยุทธ์ วิจิตรรัตนกิจ

鄭漢榮

หัวหน้าหน่วยปฏิคม | 交際股長

นายณัฐกร เอื้ออมรรัตน์

姚那塔功

หัวหน้าหน่วยธุรการ | 組織股長

นางสาวดิสณี ศิริพงษ์ปรีดา

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์

ดร.วัชระ เตชะมหาลาภสกุล

鄭越差臘博士

กรรมการบริหาร

นายไตรรักษ์ กิตติเวทางศ์

郭大樂

กรรมการบริหาร

นายประสิทธิ์ วชิรัคศศวกุล

馬巴實

กรรมการบริหาร

นายบดินทร์ ดุรงคพิทยา

กรรมการ | 理事

นายมนตรี ฉัตรโกเมศ

陳明華

กรรมการ | 理事

นายนิธิ เตชะวงศ์เสถียร

鄭創杰

กรรมการ | 理事

นายสันติ เอื้ออำนวยพร

余銘標

กรรมการ | 理事

นายเดชนรินทร์ ภัคอธิคม

趙俊亮

กรรมการ | 理事

นายสุทัศน์ เติมพรเลิศ

連俊松

กรรมการ | 理事

นายวรพล เตยะราชกุล

趙汝東

กรรมการ | 理事

นายจั้งบุ้ง แซ่อึ้ง

黃壯文

ผู้จัดการ | 總幹事